Telerau ac Amodau Pleidleisio 

Chwilio am Seren – Junior Eurovision

Mae’r telerau ac amodau yma yn berthnasol i unigolion sydd yn dymuno pleidleisio yn rhaglen derfynol Chwilio am Seren – Eurovision Cymru sydd i’w ddarlledu ar S4C ar nos Fawrth y 9fed o Hydref 2018 (y Rhaglen).

Fe fydd tri / tair o gystadleuwyr y Rhaglen yn cyraedd y rownd derfynol ac fydd ennillydd y gyfres yn cael ei b(ph)enderfynu drwy bleislais y gwylwyr ar y noson.

Bydd y tri / tair cystadleuydd yn perfformio’n fyw ar y rhaglen ac fe fydd y cyflwynydd yn datgan yr  union amser y llinnellau ffôn ar agor ac yn cau, pan y bydd modd i wylwyr bleidleisio ar gyfer eu hoff berfformwyr sef drwy ffonio neu drwy danfon neges tecst (text / SMS) yn unig (nid oes modd arall o bleidleisio):

  1. NEGES DESTYN

Fe fydd angen pleidleisio trwy decsio JE ac yna new cyntaf y cystadleuydd i’r rhif:

87103    

Noder fod angen gap rhwng y ‘JE’ ac enw’r cystadleuydd:

Er enghraifft:

JE Enw

Cost danfon neges decst yw 25c y neges â thâl mynediad rhwydwaith. Mae’r gost yma yn ychwanegol  i gost arferol eich cyflenwr. Rhaid i chi gael caniatad y person sy’n talu biliau y llinnell ffôn. 

NEU

  1. FFÔNIO

Fe fydd y rhifau isod yn cael ei cysylltu i’r 3 cystadleuydd fydd yn symud ymlaen i ail hanner y rhaglen fyw ar y noson.

Cystadleuydd XXXX 09009  510501

Cystadleuydd XXXX 09009  510502

Cystadleuydd XXXX 09009  510503

Pris yr alwad yw 25c o linnell ddaearol yn ogystal â thâl mynediad rhwydwaith. Gall y gost amrywio rhwng cyflenwyr a bydd yn sylweddol uwch o ffônau symudol. Rhaid i chi gael caniatad y person sy’n talu bil y llinnell ffôn.

Byddwch yn clywed neges fer yn diolch ichi am eich pleidlais. Bydd cyfanswm y gost yn dibynnu ar weithredwr eich rhwydwaith. Gall gwylwyr ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y swm y bydd eu gweithredwr symudol yn eu codi drwy ymweld â https://www.ofcom.org.uk/phones-telecoms-and-internet/advice-for-consumers/costs-and-billing/how-much-does-a-phone-call-really-cost .

Gallwch ffônio neu decstio cynifer o weithiau ac y dymunech, ond fe fyddwch yn talu am pob galwad neu neges decst.

Peidiwch a cheisio ffonio na thecstio cyn neu ar ôl yr union amser a gyhoeddir yn y Rhaglen fel bod y llinellau ffôn a thecst ar agor. Ni fydd eich pleidlais yn cael ei gyfrif ac fe allech orfod talu am yr alwad ffôn neu decst.

Bydd y pleidleisiau’n cael eu cyfrif ac fe fydd y cystadleuydd fydd yn derbyn y nifer fwyaf o bleidleisau ffôn a negeseuon tecst gyda’u gilydd yn ennill y gystadleuaeth ac yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth derfynol Junior Eurovision ym Minsk, Belarws ar y 27ain o Dachwedd 2018.

Os na ellir penderfynu yn rhesymol beth yw canlyniad y bleidlais oherwydd methiant technegol neu am unrhyw resymau eraill y tu hwnt i reolaeth resymol cynhyrchydd y Rhaglen neu S4C, gall Cynhyrchwyr Rhaglen yn ôl eu disgresiwn eu hunain benderfynu naill ai i ohirio neu ganslo’r bleidlais. Os caiff y bleidlais ei ganslo, gall cynhyrchwyr Rhaglen yn ôl eu disgresiwn eu hunain benderfynu ar y canlyniad gan y naill neu’r llall o’r dulliau canlynol:

a) bydd canlyniadau’r beirniadu rhanbarthol a benderfynodd y bydd y tri chystadleuydd gorau yn cael eu defnyddio i bennu’r enillydd; neu

b) unrhyw ddull arall i’w benderfynu gan gynhyrchwyr y Rhaglen yn ôl eu disgresiwn llwyr.

Bydd dyfarniad S4C a Rondo Media yn derfynol yng nghyswllt y gystadleuaeth hon.

DIOGELU DATA

Gweinyddir y sustemau pleidleisio ffôn a negeseuon testyn gan gwmni Content Guru ar ran Rondo Media Cyf, cynhyrchwyr y rhaglen. Ni fydd manylion eich rhif ffôn neu decst yn cael ei gasglu at unrhyw bwrpas ar wahan i gofnodi eich pleidlais yn y gystadleuaeh hon. Ni fyddwch yn derbyn unrhyw gyswllt pellach gan Content Guru, Rondo Media nac S4C o ganlyniad i gymeryd rhan yn y bleidlais hon.

Trefnwyr / cynhyrchwyr y rhaglen: Rondo Media Limited, Uned 1i, Lon Cae Ffynnon, Cibyn, Caernarfon LL55 2BD

Voting Terms and Conditions

Chwilio am Seren / Search for a Star – Junior Eurovision

These terms and conditions apply to individuals who wish to vote in the Chwilio am Seren – Junior Eurovision television programme to be broadcast on S4C on Tuesday 9th October 2018 (the Programme).

Three of the competitors will reach the final stage of the competition and the winner will be decided by a viewers’ vote during the Programme on the night.

The three final competitors will perform live on the Programme. During the Programme the presenter will announce the precise time the voting lines will open and close and manner viewers will be able to vote by either telephone or by sending a messages (text / SMS) (there are no other ways of voting):

1) TEXT / SMS MESSAGE

You will need to vote by typing JE and then the first name of the competitor to the number:

87103

Note that a gap between the prefix and the name of the competitor is required:

For example:

JE Name

The cost of sending a text message is 25 pence plus your network access fee. This cost is in addition to the normal cost of your supplier. You must get the bill payer’s permission before you send your text message.

OR

(2) PHONE

The numbers below will be linked to the 3 competitors who will move on to the second half of the live program on the night.

Contestant XXXX 09009  510501

Contestant XXXX 09009  510502

Contestant XXXX 09009  510503

The cost of the call will be 25 pence plus your network access charge. The cost may vary between suppliers and will be significantly higher using mobile phones. You must get the bill payer’s permission before you make the call.

Viewers can find out more information about the amount that their mobile operator will charge them by visiting https://www.ofcom.org.uk/phones-telecoms-and-internet/advice-for-consumers/costs-and-billing/how-much-does-a-phone-call-really-cost

You can phone or text as many times as you wish, but you will be charged for every call or text message.

Please do not try to phone or text before or after the precise time announced in the live broadcast o that the telephone and text lines are open. Your vote will not be counted, and you may have to pay for the phone call or text message.

The qualifying votes will be counted and the competitor who will receive the highest aggregate number of telephone and text votes will win the competition and go on to represent Wales in the Junior Eurovision final competition in Minsk, Belarus on the 27th of November 2018.

If the result of the vote cannot be reasonably determined due to a technical failure or for any other reason beyond the reasonable control of the programme producers or S4C, the programme producers may, at their own discretion, either decide to defer or cancel the vote. If the vote is canceled, the programme producers at their own discretion may determine the outcome by either one of the following methods:

  1. by taking the results of the regional judging phase which decided the top three contestants and announcing the contestant with the highest score to be the overall winner; or
  1. such other method to be determined by the Programme producers in their absolute discretion.

The decision of S4C and Rondo Media will be final in relation to all aspects of this competition.

DATA PROTECTION

The telephone voting systems and test messages are being administered by Content Guru on behalf of Rondo Media Ltd, the programme producers. The details of your phone number or text message will not be collected for any purpose other than recording your vote in this competition. You will not receive any further contact from Content Guru, Rondo Media or S4C as a result of taking part in this poll.

Programme promoters / producers: Rondo Media Cyf, Unit 1i, Lon Cae Ffynnon, Cibyn, Caernarfon LL55 2BD